ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - www.playjump.gr

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.playjump.gr υπόκειται στους όρους που
παρατίθενται στη συνέχεια. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από
την χρήση των υπηρεσιών μας. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας αποτελεί
τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους
τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με
τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του
περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η επιχείρησή μας δηλώνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι
έχει λάβει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που
εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι ορθά, πλήρη και αξιόπιστα.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας καθώς η συνεχής χρήση
της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ.)
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύεται από το
ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής
και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επιχείρησή μας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα
αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, παρά μόνο
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης/συναίνεσης της επιχείρησής μας.
Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του
περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς
πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της
πηγής προέλευσής του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ΄
οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε
τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης
αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του e-mail
μας info@playjump.gr.


Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα
και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων,

ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και
συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)


Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται μελλοντικά να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους
τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) ή διαφημιστικών banners. Οι
δικτυακοί τόποι στους οποίους θα παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των
δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί
ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων
από την επιχείρησή μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε
για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε
αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας αποφασίσει να
χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους
τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ:


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα
τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μεριάς των επισκεπτών/χρηστών.


Η επιχείρησή μας εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του
site μας. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των
επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε
αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η επιχείρησή μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή / και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κτλ) από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.


Η επιχείρησή μας δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή υπηρεσιών
και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, ούτε ακόμα την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται
για την ιστοσελίδα μας είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε
το περιεχόμενό της. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την
πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς
τεχνικής συντήρησης.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ:


Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας υποχρεούται να κάνει σύννομη και
πρόσφορη χρήση αυτής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία
επικοινωνίας του στην φόρμα επικοινωνίας του site μας: όνομα, επίθετο, διεύθυνση,
τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, διαφορετικά η επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη
για την μη ολοκλήρωση της τυχόν παραγγελίας αυτού. Οφείλει δε να ενημερώνει
άμεσα την επιχείρησή μας για την τυχόν αλλαγή/τροποποίηση των παρεχόμενων
στοιχείων του.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου
προσώπου. Η ιδιότητα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας είναι προσωπική
για τον χρήστη και συνεπώς δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο.


Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη στα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη καθώς και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και
των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται
στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την επιχείρησή μας ή/και τρίτους, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 

 •  Η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, βλάβης σε οποιοδήποτε
  τρίτο και δη σε ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο.
 •  Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας μας με σκοπό την παραπλάνηση
  οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της
  ιστοσελίδας μας με απώτερο σκοπό να προκαλέσει ζημία στην φήμη της
  επιχείρησης μας.
 •  Η απόκτηση παράνομης πρόσβαση σε πληροφορίες της επιχείρησής μας ή
  τρίτων.
 •  Η προσπάθεια να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να
  παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη
  εξουσιοδότηση.
 •  Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους
  μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων
  (spam), χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησής μας.
 •  Η εγκατάσταση κώδικα, προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν
  δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα μας και στην χρήση αυτής από τρίτους.


ΑΝΗΛΙΚΟΙ:


Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και δεν συγκεντρώνει ούτε
προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανήλικους.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό
δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.


Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω
νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται
από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησής μας και του
επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δε
δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί
τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτή.


Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την
εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον
επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.


Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που
άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του
και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας
ειδοποιήσετε στο info@playjump.gr.